Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.kazeto.cz (dále jen „internetový obchod“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost KAZETO spol. s r.o. sídlem: Husova 19, 751 52 Přerov IČ: 48400840 DIČ: CZ48400840 Zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský obchodní soud v Ostravě, Spisová značka: C 10598, Datum zápisu: 3.2.1993.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Smluvní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“)

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může prodávající ve smyslu ust. § 1752 NOZ měnit či doplňovat. Prodávající je povinen změnu obchodních podmínek oznámit kupujícímu, a to zveřejněním nového znění na internetové adrese kazeto.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před odesláním své objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenska a zemí EU.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

K odstoupení od kupní smlouvy je třeba vůle kupujícího. Za projev vůle se považuje zaslání zakoupeného zboží na adresu: KAZETO spol. s r.o., Husova 19, 750 02 Přerov.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu, a to bez nákladů na dodání, které prodávající od kupujícího přijal, kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Náklady související s vrácením zboží, hradí kupující.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Doprava a způsob doručení

Způsob doručení zboží volí při uzavírání objednávky kupující dle nabídky prodávajícího. Kupujícímu je zboží dopraveno smluvním dopravcem. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě individuálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen nebo poškozen.

Náklady na poštovné a balné, které si kupující zvolil v objednávce, hradí kupující. Tyto náklady se řídí aktuálně platným ceníkem zveřejněným na internetových stránkách kazeto.cz

 

Platební podmínky

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Dobírka

Peníze za dodání zboží platí kupující až při převzetí zboží přepravci. Tato služba je zoplatněna. 

Bankovní převod

Po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) jsou kupujícímu zaslány podklady pro provedení platby prostřednictvím internetového bankovnictví kupujícího. Tento způsob je považován za zálohu na kupní cenu. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Jestliže nebude kupní cena uhrazena na účet prodávajícího do 5 pracovních dnů od vystavení objednávky, bude objednávka stornována.

Platební karty

Po vytvoření objednávky je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu, kde zadá potřebné údaje. Tento způsob je považován za zálohu na kupní cenu. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné nebo v elektronické podobě kupujícímu.

 

Záruka a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. NOZ).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím (výrobcem) popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to,

aby v případě porušení smlouvy podstatný způsobem prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Kupující je povinen způsob odstranění vady sdělit prodávajícímu při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

aby v případě porušení smlouvy nepodstatným způsobem prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci. Volba způsobu odstranění vady náleží prodávajícímu. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, že prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v dohodnuté lhůtě.

Výše uvedené neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího poštou nebo osobně na prodejně. K reklamaci je třeba vždy připojit popis vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na podávajícího (kupujícího). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a to včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jeho trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete v dokumentu Ochrana osobních údajů e-shopu www.kazeto.cz.

 

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování KAZETO spol. s r.o., Husova 19, 750 02 Přerov, adresa elektronické pošty kazeto@kazeto.cz, telefon +420 581 809 811.

V případě, že dojde ke sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa je: adr.coi.cz.

 

V Přerově dne 1. 6. 2016.

© 2015 - 2023 KAZETO, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Husova 19, 750 02 Přerov, Česká republika - Všechna práva vyhrazena